Politique de confidentialité

PRIVACY POLICY

De website www.RYMBU.com (hierna “de Website”) is eigendom van RYMBU bv (hierna “RYMBU”)

CONTACTGEGEVENS

 • Naam: RYMBU
 • Adres: Kleine Doornstraat 27, 2610 Antwerpen
 • Telefoonnummer: +32 52 89 56 36
 • E-mailadres: info@rymbu.com
 • Ondernemingsnummer: 0747825260
 1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “betrokkene” en “JIJ”) die de Website gebruikt, stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Persoonsgegevens bevatten informatie die RYMBU toestaat de betrokkene te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. De betrokkene is identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens van de natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel je persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. . Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG/GDPR).

Door gebruik te maken van onze Website (www.RYMBU.com), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en ga je uitdrukkelijk akkoord met de mogelijke verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit document. RYMBU behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de betrokkene. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

 1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

RYMBU is de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 1. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Verordening en de Privacywet verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met jou, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van jouw expliciete, voorafgaande toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).
 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

RYMBU verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • IP-adres (via cookies)
 • Voor-en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • Adresse électronique
 • Locatiegegevens

Het gaat meer specifiek over:

 • Categorie 1: bij het invullen van een invulformulier op onze website (bv. contactformulier) of als je ons belt: naam, e-mailadres, telefoonnummer om de opvolging van jouw aanvraag te garanderen en bij telefonisch contact ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 2: bij het plaatsen van een bestelling (door onderneming of consument): naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren waar je om hebt verzocht.
 • Categorie 3: bij een bezoek aan onze experience store jouw naam en e-mailadres, indien je deze vrijwillig opgeeft om op de hoogte te blijven van acties, workshops en demo’s van RYMBU bv met als rechtsgrond jouw expliciete toestemming.
 • Categorie 4: bij een deelname aan workshops of demo’s van RYMBU bv: jouw e-mailadres om je te kunnen contacteren en op de hoogte te houden over de workshops en demo’s die je hebt gevolgd of acties die hieraan gerelateerd zijn op basis van ons gerechtvaardigd belang om bestaande klanten te informeren.
 • Categorie 5: bij het inschrijven op de nieuwsbrief van RYMBU bv: jouw naam en e-mailadres om direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties te sturen. na jouw expliciete toestemming.
 • Categorie 7: e-mailadres van leveranciers en partners om uitnodigingen te kunnen versturen voor een bezoek bij het bezoekerscentrum op basis van ons gerechtvaardigd belang.

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

RYMBU verzamelt persoonsgegevens om je een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate je intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De betrokkene toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de betrokkene partij is (bij het plaatsen van een bestelling en/of aanvraag via invulformulier);
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaand cliënteel of met jouw expliciete voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij RYMBU , de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden, alleen als je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (opt-in) of als u één van onze bestaande klanten bent (bv. deelname aan workshop of demo’s)

Bij een bezoek aan de Website van RYMBU worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website van RYMBU bezoekt, kan je hiervoor je expliciete, voorafgaande toestemming geven. De betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan RYMBU en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt RYMBU zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen RYMBU.

 1. WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen RYMBU. Om uw persoonsgegevens te verwerken, kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven/meegedeeld aan derde partijen: Stripe, Mollie.

RYMBU heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

Als RYMBU haar activiteiten ooit zou stopzetten of overdragen, dan kan dat betekenen dat jouw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk de activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. RYMBU zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In zeldzame gevallen kan RYMBU verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. RYMBU probeert je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

 1. HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de vooropgestelde doelen van de verwerking . Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig je recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

Indien je 5 jaar geen bestelling meer plaatst, verwijderen we jouw klantenprofiel. Jouw facturatiegegevens bewaren we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum.

Persoonsgegevens van cliënten via een deelname aan een workshop of demo van RYMBU of bij een bezoek aan het bezoekerscentrum worden na de laatste inschrijving of het laatste bezoek maximaal 5 jaar bewaard.

 1. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je je identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van je gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot je gegevens in te kijken.

8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de betrokkene om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van je persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept je toestemming tot verwerken van je gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van je gegevens;
 • Je hebt rechtmatig je oppositierecht uitgeoefend;
 • Je gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Je gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid;

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor RYMBU om vast te stellen dat je geldig je recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen die de noodzakelijkheid om je gegevens te verwerken, overheersen.

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. RYMBU zal ophouden je persoonsgegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die je recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan RYMBU verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht te vragen om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

 1. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief te versturen naar RYMBU, Kleine Doornstraat 27, 2610 Wilrijk of via e-mail aan info@RYMBU.com. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan (1) maand na het ontvangen van je verzoek.

 1. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door RYMBU, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

 1. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

RYMBU neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan RYMBU aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wat zijn cookies?

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat u tijdens uw bezoek aan onze online winkel ingelogd blijft, dat alle items in uw winkelwagen blijven, dat u veilig kunt winkelen en dat de website soepel blijft lopen. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Sommige van de volgende acties kunnen worden uitgevoerd met behulp van deze cookies. - Bewaar artikelen in een winkelwagentje voor online aankopen - Bewaar uw cookievoorkeuren voor deze website - Bewaar taalvoorkeuren - Log in op onze portal. We moeten controleren of je bent ingelogd.

Prestatie cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor prestaties en website-optimalisatie.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. De volgende functionaliteiten kunnen al dan niet worden geactiveerd wanneer u deze categorie accepteert. - Live chat services - Bekijk online video\'s - Social media sharing buttons - Login op onze website met social media

Advertentie / tracking cookies

Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Niet geclassificeerd cookies

Deze cookies bevinden zich nog in het classificatieproces. Ze verschijnen in een van de volgende categorieën; Noodzakelijk, Prestaties, Functioneel of Advertentie / tracking.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt ervoor kiezen om alle cookies, behalve de nodige cookies, uit te schakelen. In de instellingen van de browser kunt u de instellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat cookies worden geblokkeerd. De meeste browsers geven u een uitleg over hoe u dit kunt doen in de zogenaamde \'help-functie\'. Als u de cookies blokkeert, is het echter mogelijk dat u niet kunt genieten van alle technische functies die onze website te bieden heeft en dit kan een negatieve invloed hebben op uw gebruikerservaring.

We hebben het gemakkelijk gemaakt om uw toestemmingen te beheren.